Forskning

Landskrona Foto och Lunds universitet har gemensamt format ett samarbetsprojekt under namnet Rädda Bildminnet.

Rädda bildminnet fokuseras inledningsvis på fotografiska samlingar i Skåne och dess nytta och intresse för forskningen. Bild, visuell gestaltning, kvalitativt nyttjande och kunskaper relaterade till fotografiskt material spelar en väsentlig roll i nästan alla empiriska ämnen. Projektet syftar till att finna en forskningsbaserad strategi som beskriver vilka bilder som bör bevaras och hur denna värdering kan göras. Här måste en genomtänkt plan för hur en inventering av samlingar och bilder ska göras utarbetas. I detta arbete blir det centralt att närma sig frågor som vilken roll fotot spelar för samhället och forskningen?

Problematiken kring bevarandet av det fotografiska kulturarvet har varit högaktuellt länge i Sverige, men långt ifrån lösts på något tillfredsställande sätt.

I samarbetet kring Rädda bildminnet ingår även Riksarkivet och Malmö museer. Inom ramen för Lunds universitets Pufendorfinstitut har samtidigt startat en Advanced Study Group kring fotografisk forskning. Projektledare för Rädda bildminnet är Alison Gerber, som innehar en post doctjänst vid Sociologiska institutionen. Projektet stöds ekonomiskt av Region Skåne, LMK-stiftelsen, och Crafoordska stiftelsen.