kvällssamtal

I samband med utställningen Pierre Bourdieu. In Algeria. Testimonies of Uprooting ordnades fem Sociologiska panelsamtal under april 2019.

Vi tog utgångspunkt från de olika teman som finns i Pierre Bourdieus utställning, och bjöd in talare att berätta, filosofera och samtala.

Samtalen började klockan 18.00 då de inbjudna gästerna förde ett samtal om det för kvällen aktuella ämnet och därefter öppnade det upp för frågor och diskussion. 

PROGRAM   

KRIG & SOCIAL OMVANDLING

Claes JB Löfgren, journalist SvT
Anna Hedlund, 
forskare i socialantropologi, Lunds universitet
Moderator: Håkan Silverup, 
doktorand i sociologi, Lunds universitet

Anna Hedlund är forskare i socialantropologi på sociologiska institutionen vid Lunds Universitet och hennes forskning berör teman som krig och våld. Anna har gjort långa fältarbeten i östra DR Kongo för att etnografiskt skildra hur rebellgrupper och ”förövare” ser på sin livssituation, vad som motiverar våld i krig och ideologiska drivkrafter. Anna arbetar för tillfället med ett forskningsprojekt finansierat av Forte om kriminalitet, våld och brottsförebyggande arbete i Malmö.

Claes JB Löfgren är journalist sedan 1980 och har under de senaste 25 åren arbetat som utrikesreporter på SVT:s nyhetsprogram Rapport, Aktuellt och under senare år också Korrespondenterna. Claes har framför allt rest i Mellan östern, Afrika, USA och under senare år en del i Asien. Claes arbetade även som SVT:s korrespondent i Ryssland 2009-2010.

Håkan Silverup är doktorand vid sociologiska institutionen på Lunds universitet. Hans intresseområde är militära organisationer och av militariserade samhällen. Hans pågående forskningsprojekt avhandlar hur seniora militära officerare hanterar att växla mellan komplexa arbetsuppgifter som statsman, ekonom, ledare, administratör, beslutsfattare och krigare.

SOCIALT ARV & UNGDOMARS KULTURENGAGEMANG

Camilla Sjöstrand och Robert Karlsson, utvecklare, Kulturförvaltningen Region Skåne
Magnus Karlsson, 
universitetslektor i sociologi, Lunds universitet.
Moderator: Chris Mathieu, 
docent i sociologi, Lunds universitet

Robert Karlsson är utvecklare på Region Skånes kulturförvaltning med ansvar för dans och cirkus. Han har även haft ett konst- och kulturområdesövergripande uppdrag som handlar om alla invånare i Skånes möjligheter att ta del av eller delta i kulturlivet. Sedan tidigare har Robert en bred erfarenhet från flera olika delar av kulturlivet i såväl Skåne som nationellt. Han har arbetat på såväl offentliga kulturinstitutioner som inom det fria kulturlivet och inom offentlig förvaltning.

Chris Mathieu är docent i organisations- och arbetssociologi vid Lunds universitet. Han har forskat om jämställdhet i IT-sektorn, spelfilmsproduktion, kopplingen mellan arbetskvalitet och innovation, karriär och arbetsmarknadsprocesser, urvalsprocesser till karriärer i medicin, kulturpolitik och barn och ungdomars kulturvanor.

Camilla Sjöstrand är utvecklare barn och unga och barnrättsstrateg på Region Skånes kulturförvaltning och arbetar tvärsektoriellt med att följa, förstå och främja förutsättningarna för barns och ungas möjligheter till att möta och själva utöva konst och kultur. Camilla ansvarar bland annat för det regionala bidraget Ung kraft som sedan 2016 låter kulturinstitutioner arbeta med unga residens, utifrån syftet att öka ungas och unga vuxnas delaktighet och inflytande i kulturlivet.

Magnus Karlsson är lärare och forskare vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. I sin forskning koncentrerar han sig på ungdomars delaktighet i det moderna samhällets framväxt. Hur ser till exempel unga och unga vuxnas delaktighet och inflytande ut i det offentligt stödda kulturlivet? Hur kan kulturlivets utveckling bli inkluderande, angelägen och tillgänglig för unga och unga vuxna?

ELITERNA

Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet
Anita Göransson, 
professor emeritus i kvinnohistoria, Göteborgs och Linköpings universitet
Moderator: Christofer Edling, 
professor i sociologi, Lunds universitet

Anita Göransson, docent i ekonomisk historia, professor em i genus, organisation och ekonomisk förändring. Forskar om makt, arbete, klass och kön. Har skrivit om industrialisering, borgarklassens framväxt, arbetsdelningen mellan könen, invandrare på toppositioner samt om feministisk teori. Har för närvarande ett projekt vid Uppsala universitet om maktbaser och eliter, en uppföljning av ett större projekt om bl a resulterat i antologin Maktens kön. Kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet (Nya Doxa, 2006). Projekten använder Bourdieus begrepp och söker utveckla dem när det gäller kön

Mikael Holmqvist ägnar sig åt tvärvetenskaplig och etnografisk forskning om arbete, makt och organisation. Hans arbete har bland annat innefattat studier av utvecklingen av anställda på Samhall som ”arbetshandikappade”, styrningen av fabriksarbetare på Scania genom hälsopromotion och under senare år hur en svensk ekonomisk elit formas och fostras genom sådana miljöer som Djursholm och Handelshögskolan i Stockholm. Mikael är också en flitig samhällsdebattör och återkommande skribent i Dagens Nyheter. Mikael Holmqvist är aktuell med boken ”Handels – maktelitens skola” samt antologin ”Eliter i Sverige”.

Christofer Edling är professor i sociologi vid Lunds universitet. Hans forskningsfrågor tar fäste på hur nätverkspositioner definierar människors handlingsmöjligheter och begräsningar, exempelvis i studier av socialt kapital, elitstrukturer och social organisering. Han är för närvarande knuten till ett forskningsprogram vid Lunds universitet som studerar civilsamhällets eliter i Sverige och Europa.

KVINNOR, FOTOGRAFI & ARKIVET

Anette Sarnäs, arkivarie, Malmö stadsarkiv
Erika Larsson,
postdoktor på Akademin Valand, Göteborgs universitet
Moderator: Alison Gerber,
postdoktor i sociologi, Lunds universitet

Erika Larsson erhöll doktorsexamen i konsthistoria och visuella studier vid Lunds Universitet 2018 med en avhandling om begreppet tillhörighet inom samtida fotografi från ett affektivt och icke-representativt perspektiv. Idag föreläser hon i fototeori och globalisering i förhållande till visuell kultur och har just startat en post doc på Akademi Valand om samtida fotografer och konstnärers arbeten med mellankrigstiden.

Anette Sarnäs är arkivarie på Malmö stadsarkiv sedan drygt 10 år tillbaka; dessförinnan arkeolog i drygt 20 år. De senaste åren har hon gett ut 2 olika böcker: ”Rapporterad saknad- om de allierade flygarna i Malmö 1944-1945” och, i samarbete med Karin Sjöberg, ”På gränsen mellan krig och fred. Minnesbilder från Malmö 1939-1945”. Sarnäs forskar om kvinnliga fotografer i Malmö; cellfängelset i Malmö 1854-1937; en sockerbagare i Malmö på 1600-talet; och nödbostäder vid Pildammsparken 1917-1937.

EN SKOLA I KRIS?

Magnus Persson, universitetslektor, Lärande och samhälle, Malmö Universitet
Lisbeth Gyllander Torkildsen, 
Forsknings- och utvecklingschef, Utbildningsförvaltningen, Landskrona stad
Elisavet Tziampazis, 
regionansvarig, Stiftelsen Läxhjälpen
Moderator: Barbara Schulte, 
docent i pedagogik, Lunds universitet

Magnus Persson, fil dr i sociologi, utbildad och erfaren gymnasielärare och numera universitetslektor på lärarutbildningen vid Malmö universitet. Han har forskat om vilka sociala villkor som påverkar lärarstudenters förmåga att genomföra en lärarutbildning och är för närvarande engagerad i ett forskningsprojekt som undersöker hur lärare navigerar på en alltmer marknadsutsatt skolmarknad. 

Lisbeth Gyllander Torkildsen är fil dr i pedagogiskt arbete. Hon disputerade 2016 med en avhandling om bedömningspraktiker och elevers agens. Lisbeth arbetar som forsknings- och utvecklingschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona stad. I Lisbeths uppdrag ingår att arbeta med skol- och organisationsutveckling, kvalitetsutveckling, didaktikutveckling och praktikutveckling, utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Elisavet Johansson Tziampazis arbetar som Regionchef på Stiftelsen Läxhjälpen och ansvarar för organisationens verksamhet i Skåne och Göteborg. Läxhjälpen anställer studerande och bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Barbara Schulte är docent i pedagogik vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Hennes forskningsområde är Internationellt Jämförande Pedagogik med särskild fokus på Asien och Kina. Barbara har forskat om privatisering i utbildning, skola och digitalisering samt utbildning i utvecklingsländer.