RÄDDA BILDARVET

Rädda Bildarvet har varit ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Landskrona Foto och Sociologiska institutionen på Lunds universitet. Projektets mål har varit att gemensamt verka för att det fotografiska kulturarvet samlas, bevaras och görs tillgängligt för forskningen samt att utveckla fotohistorisk forskning där bildens betydelse och roll inom kultur, samhällsliv och forskning sätts i centrum. Långsiktiga mål har varit att utveckla ett centrum för fotografi i Landskrona och etablera en forskarmiljö inom fotovetenskap med kontinuerlig forskning och utbildning.

Att identifiera befintliga samlingar för att främja bevarandet av dem skulle kunna göras på flera sätt, men utan betydande resursåtaganden är det osannolikt att enkel identifiering leder till bevarande och tillgång. Vårt arbete har övertygat oss om att en bredare översikt är nödvändig om vi ska främja den typ av omvärdering som kan driva ökade bevarandeinsatser och tillgång för mer mångfaldiga målgrupper, och att specifika visioner för både allmänheten och kulturarvsinstitutioner kommer att behövas för att vårt arbete ska vara relevant inom och utanför våra partnerinstitutioner.

Vi har utvecklat ett forskningsprojekt, Den digitaliserade bilden som data: tillgänglighet för nya grupper av användare, med ett team av forskare inom sociologi, juridik, matematik och interaktionsdesigners och arkivarier. I projektet avser vi att gå rakt på problemet genom att undersöka vilka nya möjligheter digitaliserade bilder kan erbjuda och utveckla verktyg för att utnyttja dessa möjligheter. Vår strävan är att utveckla digitala verktyg för att möjliggöra många typer av sökningar baserade på den information vi kan se i fotografier, oavsett hur mycket (eller lite) metadata som redan finns registrerat om bilden, med målet att utöka möjligheterna för användningen av vårt fotografiska kulturarv. Vi sökte men tilldelades inte finansiering 2018 och fortsätter att söka efter finansiering som kan möjliggöra att projektet kan realiseras.

Utveckla en fotohistorisk forskning där bildens betydelse och roll inom kultur, samhällsliv och forskning sätts i centrum. Vi inledde detta projekt med antagandet att frågor om värde och värdering utgör kärnan i processerna bakom insamling, bevarande och användning av bilder. Denna uppfattning har stärkts under det gångna året då vi träffat arkivarier och andra som gjorde sitt bästa med mycket begränsade resurser för att samla och tillgängliggöra. Men även i samtal med användare som, oförmögna att få tillgång till eller bygga de datauppsättningar de behövde för att göra sitt arbete, snabbt gav upp användningen av bilder för sitt personliga eller akademiska projekt. Fotografiska bilder är djupt undervärderade. De är båda en källa till flerskiktsdata men även till glädje och engagemang, men de är minimalt tillgängliga för potentiella användare. Under 2019 har vi främst fokuserat på aktiviteter som kan bidra till en omvärdering av fotografiska bilder. Att tillgängliggöra och kunna ge en översikt för potentiella användare tror vi är det bästa sättet att få tillstånd den typen av bred omprövning av värde som kan intressera finansiärer. Under 2019 har vi fokuserat på att dels att utveckla ett vetenskapligt rigoröst, teoretiskt generativt forskningsprojekt som kan föra våra intressen framåt, och dels att utveckla Landskrona Foto som en central punkt i ett brett nätverk av skilda relevanta aktörer.

Et forskningsprojekt, Show & Tell: Scientific representation, algorithmically generated visualizations, and evidence across epistemic cultures, är inriktat på de sätt som forskare använder bilder för att visa att de har den kunskap de har och hur de använder bilder för att övertyga andra att acceptera deras vetenskapliga resultat. Projektet har ett grundläggande forskningsfokus på bilder som bevis och ett unikt studieobjekt där fotografier och fotoliknande bilder används som bevis på både vetenskapliga och juridiska områden. Ambitionen med projektet är att besvara grundläggande teoretiska frågor om vetenskapliga representationer samt diskutera aktuella samhälleliga frågor om kopplingar mellan vetenskaplig kommunikation och allmänhetens förståelse av denna. Projektet är för närvarande under utveckling med planering av fältarbete och annan förberedande forskning. Ansökningar till Vetenskapsrådet och Europeiska forskningsrådet för detta projekt är under arbete.

Projektet har stöttats med medel från bl.a. Landskrona Stad, Lunds universitet, Crafoordska stiftelsen, Sparbanksstiftelsen Finn, Region Skåne och Riksbankens Jubileumsfond.Projektets styrgrupp har bestått av Britt-Marie Johansson, Christopher Mathieu, Christer Lindberg och Arne Ardeberg, samtliga från Lunds Universitet; Per Lindström, Göran Kristiansson (Riksarkivet), Göran Nyström (Landskrona Foto) och Anna Gullmark (Malmö Museer). Styrgruppen har träffats två gånger per år under projekttiden. En forskningsledare, Alison Gerber, anställdes i form av en tvåårig postdoc tjänst på Sociologiska institutionen, Lunds universitet i december 2017.